ارسال پارامتریک پیام ها

قابلیت ارسال پارامتریک پیام ها:

این ویژگی در زیر سیستم باشگاه مشتریان پایدار حساب موجود می باشد و امکانات جالبی را برای شما فراهم می آورد.
این ویژگی این قابلیت را برای شما فراهم می کند که شما می توانید بعد از ثبت مشتریان خود به صورت اختصاصی برای آن ها پیامک ارسال کنید.
این پیامک ها می توانند بر اساس نیاز شما طراحی شده و برای کاربران فرستاده شوند که حس مشتری مداری را از سمت شرکت فرستنده پیامک در مخاطب القا می کند.
پارامتریک بودن این پیامک ها که ویژگی شاخصی نیز می باشد به این معنی می باشد که شما می توانید پیام های شخصی بسازید و برای مشتریان خود بفرستید.
شما می توانید همزمان برای مشتریان خود یک پیام تبریک ارسال کنید با این تفاوت که پیام های هر مشتری تنها خود آن شخص را مخاطب قرار می دهد که در القای حس مشتری مداری بسیار ارزنده می باشد.

برای مثال یک نمونه پیامکی که می توانید ارسال کنید:

علی نورآذر عزیز شرکت نرم افزاری پایدار حساب زادروز شما را تبریک عرض می نماید.